Magyarország területén belül ingyenes szállítás 30 000 Ft felett. (kivéve MPL)

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

1.    Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság” vagy „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a Társaság mint adatkezelő magára nézve kötelező erejűként ismer el. 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

Jelen Tájékoztató hatálya a www.panarom.hu vagy a www.adriennefellerwebshop.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban a Felhasználó tevékenységével érintett weboldal a „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Weboldalra a jelen Tájékoztatóban foglaltak irányadók.

Egyéb szolgáltatások igénybevétele esetén jelen Tájékoztató együttesen értelmezendő az igénybevett szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelési szabályokkal.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzésekhez kapcsolódó adatkezelés tekintetében a Hallgatói Nyilatkozatba foglalt adatkezelési szabályok az irányadóak.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a Weboldalról értesült. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

2.    Fogalom meghatározások 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása,  törlése és megsemmisítése. 

Adatkezelő: a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. 

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki bármely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon Vásárlóként, illetve Szakmai Vásárlóként regisztrál, és ennek keretében megadja a jelen Tájékoztató 8. és 9. pontjában meghatározott adatát. 

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából. 

Hírlevél: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelő a Felhasználók részére közvetlen megkeresés módszerével hirdetéseket, reklámokat, ajánlatokat (közvetlen elektronikus megkeresés, EDM) küld. 

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatója. 

  

3.    Az Adatkezelő személye és adatkezelési tevékenysége 

3.1. Adatkezelő: 

Név: ADRIENNE FELLER Cosmetics Zártkörűen Működő Részvénytársaság (úgy is, mint „ADRIENNE FELLER”) 

Székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3. 

Telefon: 061-336-0466 

E-mail: info@adriennefeller.com

Adatvédelmi felelős: Mártonné Uhrin Enikő 

Adatvédelmi felelős beosztása: vezérigazgató 

3.2. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. 

 
   


3.3. Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, amely az ADRIENNE FELLER és Panarom termékek internetes úton történő megvásárlása céljából jött létre. Egyes megrendelhető termékek kizárólag a szakmai vásárlók számára, míg más termékek minden regisztrált vásárló számára elérhetőek. 

3.4. Adatkezelő reklámértékesítési, szervezési feladatok ellátására is jogosult gazdasági társaság. Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal Felhasználói regisztrációkor vagy attól függetlenül is, a Weboldal felületén vagy az Adatkezelő által biztosított egyéb elektronikus csatornán hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Grtv. 6.§ (1) bekezdés szerint részükre az Adatkezelő EDM-et küldjön, az EDM felületein lehetővé téve és célozva az Adatkezelő mint hirdető hirdetéseinek megjelenítését. 

3.5. A Felhasználó a Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy a Weboldal működésével kapcsolatban időről-időre rendszerüzenetet kap. Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak a rendszer használatával kapcsolatos információkat, tanácsokat, rendszerhibákkal, üzemzavarral, hibaelhárítással kapcsolatos információkat. 

3.6. Felhasználó elfogadja, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzésekre való jelentkezés esetén az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján történik, ennek következtében az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonása a jogszabályi felhatalmazás időtartama alatt nem vonja maga után az adatkezelés megszűnését.

 

4.    Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok 

4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az Adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő a megszerzésük eredeti céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

4.3. Adatkezelő a részére megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért és valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. 

4.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt. 

4.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át. 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül sem Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. Amennyiben azt jogszabály vagy hatósági határozat nem tiltja, az Adatkezelő értesíti az érintettet az adatai továbbításáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, melyről nyilatkozatot tettek az Adatkezelő részére. 

4.6. Az Adatkezelő informatikai rendszerei a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetnek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

Ettől eltérően, amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére Adatkezelő marketing célú ajánlatot (EDM, testreszabott bannerek, displayek) küldjön, illetve publikáljon, úgy elfogadja, hogy ezen szolgáltatás keretében és kizárólag a szolgáltatás biztosítása érdekében a Felhasználó aktivitásáról gyűjtött adatok a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb Személyes adatokkal összekapcsolásra kerülnek. 

4.7. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. 

4.8. Tekintettel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre, az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. 

4.9. Az Adatkezelő a Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen: 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; 
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

  

5.    Az Adatkezelés jogalapja 

5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont, GDPR 6. cikk (1) a, pont), a GDPR 6. cikk (1) b, pontja szerinti szerződéskötés és a szerződéskötést megelőző intézkedések), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak a Weboldalon, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre jogszabály egyértelműen felhatalmazást ad. 

5.2. A hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

5.3. Az Adatkezelő a Felhasználó által a Weboldalra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti. 

5.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető, ahhoz a Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával hozzájárul. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

5.5. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 

5.6. Az Adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére díjat fizet, az Adatkezelő által kiállított számviteli bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzésekre való jelentkezés esetén az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján történik.

5.7. Az Adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott Adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek Személyes adatok védelmét teszik szükségessé.  

  

6.    Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. 

 

Az Adatkezelés célja:

 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • A Weboldalon történő vásárlás során létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése;
 • Banner és display hirdetési szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése;
 • A banner és display hirdetésekkel kapcsolatos díjak kiszámlázása;
 • A banner és display hirdetési díjakkal kapcsolatos követelések érvényesítése;
 • Nyereményjátékok, promóciók szervezése, bonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • Piackutatás: a Felhasználók igényeinek és vásárlói szokásainak felmérése;
 • a Felhasználók jogainak védelme;
 • Hírlevek szerkesztése, kiküldése a Felhasználók részére;
 • A Felhasználó igényeinek feltérképezése, testreszabott hirdetések kihelyezése érdekében az Adatkezelő birtokában lévő adatok alapján felhasználói profil készítése;
 • A Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő, személyre szabott közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok (pl. EDM, testreszabott bannerek, displayek kihelyezése, hirdetés) kiküldése, illetve kihelyezése;
 • A Felhasználók igényeinek, érdeklődéseinek kielégítése érdekében hirdetői kedvezmények, ajánlatok, lehetséges hirdetők felkutatása;
 • Hirdetési kampány tervezése és megvalósítása: EDM levelek szerkesztése (tartalmi és kreatív elemek), célcsoportra és ütemezésre vonatkozó javaslatok készítése;
 • A Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő, személyre szabott közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok (pl. EDM, testreszabott bannerek, displayek kihelyezése, hirdetés) kiküldése, illetve kihelyezése;
 • Hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás során a Felhasználó által megadott adatok elemzése a termékkínálat és a szolgáltatási kör optimalizálása érdekében, valamint piackutatási célból;
 • törzsvásárlói rendszer működtetése, illetve a vásárlói szokásoknak a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében történő kiértékelése, törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása; a jóváírt és felhasznált pontok nyilvántartása és karbantartása; a vásárlási kedvezmények számlázáskor történő biztosítása, a kedvezmény feltételeinek nyilvántartása;
 • A saját hirdetésszervezési tevékenységéhez köthető hirdetői díjak beszedése, számlázás.

 

7.    A kezelt Személyes adatok forrása  

Az Adatkezelő alaptevékenysége vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt (a 13. pont szerinti IP cím, cookie kivételével).  

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzések esetén az érintett személy oktatási azonosítóját a Társaság részére az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv átadja vagy képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján az összerendelési nyilvántartás jogszabályban kijelölt szolgáltatója az oktatási nyilvántartásokról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokról az összerendelési nyilvántartáson keresztül adatot szolgáltat.

Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja, Hírlevélre való feliratkozása, illetve törzsvásárlói programhoz történő csatlakozása során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát, lakcímét, telefonszámát és születési idejét.

Hírlevél feliratkozás esetén a Felhasználó megadja nevét és e-mail címét.

A törzsvásárlói programhoz történő csatlakozás feltétele a regisztráció, így a regisztrációkor megadott adatokon kívüli további adatok megadására nincs szükség.

 

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn) meglévő profiljával regisztráljon. Ebben az esetben a Felhasználó kiválasztja azt a közösségi oldalt, amelynek profiljával regisztrálni kíván, és megadja az adott közösségi oldalon használt bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezt követően az Adatkezelő importálja az adott közösségi oldalon szereplő adatokat. A Felhasználó kizárólag akkor regisztrálhat közösségi oldal profiljával, ha hozzájárul az adott profilban szereplő adatok Adatkezelő által történő kezeléséhez. 

Amennyiben a Felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulását adta közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok küldéséhez, úgy az Adatkezelő – a fentieken túlmenően -- az alábbi Személyes adatokat kezeli az alábbi forrásokból:  

 • ügyfélprofilozáshoz kapcsolódóan: Felhasználói regisztráció és böngészés során azonosított IP cím, cookie,
 • webes adatforrásból böngészési adatok.

 

8.    A kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő az alaptevékenysége és Hírlevél kiküldési szolgáltatása vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:  

 • vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobil telefonszám, szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó), születési hónap-nap, bizonyítvány(végzettség), adószám és/vagy adóazonosító jel - Az Adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetősége,
 • a Felhasználó jelszava, amely az e-mail címmel együtt – a bejelentkezéshez szükséges;
 • a fentieken túlmenően a Felhasználó döntése alapján – a fizetős szolgáltatások számlázásához kapcsolódóan – a Weboldal igénybevételéhez kapcsolódóan az Adatkezelő kezelheti a Felhasználó lakcím adatait,
 • IP cím, cookie - a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (13. pontban részletezettek szerint);  
 • fizetési adatok, amennyiben vásárol
 • A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 13. pontban leírtak szerint.

A 9. pontban meghatározott “vendégként vásárlás” esetén a nem regisztrált természetes személy vásárlóra vonatkozóan az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: vezetéknév, keresztnév, adószám (ha van), e-mail cím, telefonszám, lakcím. 

Ha a Felhasználó hozzájárulását adta marketing célú megkereséshez, úgy a fenti adatokon túlmenően az alábbi adatok kezelése történik: 

 • Felhasználó által rögzített adatok: nem, születés ideje, lakcím, esetlegesen telefonszám, érdeklődési preferenciák;
 • a Felhasználó igényeinek feltérképezése érdekében az Adatkezelő a következő további Személyes adatokat is kezeli: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján);
 • a marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás ténye, ennek időpontja, korábbi vásárlásokból eredő tematika, használt átvételi mód; az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka);
 • Kapcsolattartási adatok: az Adatkezelővel mely kommunikációs csatornák használatára került sor és mikor, valamint az ott nyújtott ajánlatok közül melyik került megtekintésre, és melyik igénybevételére került sor;
 • fizetési adatok
 • IP cím, cookie – a böngészési adatok és a Felhasználó természetes személyi adatainak összekapcsolása, a Felhasználó beazonosítása érdekében;
 • A Személyes adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő a Felhasználó igényeinek, preferenciáinak, érdeklődési körének minél inkább megfelelő ajánlatokat és egyéb tartalmakat továbbítson a Felhasználó részére

Amennyiben a Felhasználó jelentkezett a Törzsvásárlói programra, úgy a fenti adatokon túlmenően az alábbi adatok kezelése történik:

 

 • Kedvezmény adatok: a termékekre vonatkozó adatok, fizetendő összeg, pénznem, kedvezmény összege, jóváírt pontok száma, felhasznált pontok száma, törölt és visszaadott pontok száma, a vásárlás időpontja és száma, pontegyenleg, valamint a pontok beváltására vonatkozó bármilyen adat.

 

9.    Az Adatkezelési folyamat leírása 

9.1. A Személyes adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalra belépve, illetve Hírlevél feliratkozás, vagy törzsvásárlói programra történő jelentkezés során adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő, csillaggal jelölt Személyes adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve. 

9.2. A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt, a megadott adatokért teljes mértékben a Felhasználó felelős. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. 

9.3. Amennyiben a Weboldalon a termékek megvásárlására a természetes személy érintett által a regisztráció elvégzése nélkül kerül sor (“vendégként vásárlás”), a természetes személy Személyes adatai kezelésének jogalapja részben jogszabály rendelkezése, részben pedig az, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A természetes személy vásárló egyes Személyes adatait (így különösen az email címet és a telefonszámot) az Adatkezelő a természetes személy vásárló megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett, önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. 

9.4. Amennyiben a Felhasználó regisztrál az Adatkezelő által szervezett promóción (pl. a Facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó önálló adatkezelési tájékoztatót.

Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál a Weboldalon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez. 

9.5. A Felhasználó mint Vásárló vagy Szakmai Vásárló a Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, továbbá a vásárlás során megadott Személyes adatait az Adatkezelő, valamint az Adatkezelőnek a vásárlással kapcsolatban meghatározott tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei (pl. futárszolgálat) mint adatfeldolgozók vagy Külső szolgáltatók a megrendelés teljesítésére, az oktatással/tanfolyammal kapcsolatos információk átadása céljából, továbbá piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. 

   

10.Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése 

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az Adatkezelő által küldött Hírlevélre feliratkozzon. A Felhasználó feliratkozási szándékáról a Hírlevélre vonatkozó tájékoztatás tudomásulvételét követően a rendelkezésre álló jelölőnégyzet kipipálása útján nyilatkozhat. 

A lakossági törzsvásárlói program keretében történő Hírlevél feliratkozás során a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a Weboldalak lakossági hírleveleit megküldje részére. 

Amennyiben a Felhasználó hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével hirdetést küld. Hírlevél feliratkozás esetén hirdetés e-mailen keresztül küldhető. A Hírlevél küldésének feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. 

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. 

 

11.Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az Adatkezelő időnként nyereményjátékokat szervez, melyek célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása). A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. 

Az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul azok kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A nyereményjátékon való részvétel történhet: 

 • Új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.
 • Regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban belép az oldalra, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg.

Az Adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

A nyereményjátékot követően az Adatkezelő a Felhasználó adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

 

12.            Törzsvásárlói program

Érintettek azon regisztrált Felhasználók, akik a lakossági törzsvásárlói programra jelentkeztek.

A törzsvásárlói programban történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződéskötés és a szerződéskötést megelőző intézkedések), valamint a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a törzsvásárlói programban részt vevő kifejezett nyilatkozatáig, amelyben kinyilvánítja, hogy ki kíván lépni a törzsvásárlói programból.

 

13.Termékértékelés

A Weboldalon vásárolt termék(ek)et a vásárló szövegesen és 1-5 csillaggal értékelheti. A termékértékelés a Felhasználó által az értékelés megküldéskor megadott név alatt jelenik meg, mely eltérhet mind felhasználónévtől, mind a valódi nevétől.

A vásárló értékelése a Weboldalon, az Adatkezelő reklámfelületein, közösségi média és más kommunikációs felületein kerülhet közzétételre.

A vásárlást követően az Adatkezelő e-mail útján megkeresést küld a vásárlónak, melyben lehetőséget kínál számára az általa vásárolt termék értékelésére.

Az adatkezelés célja: vásárlásösztönzés, a vásárlói szokások elemzése és a vásárlói elégedettség mérése, a termékforgalom és a terméknépszerűség figyelése, a forgalmazott termékek minőségével kapcsolatos információszolgáltatás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a Felhasználó által megadott tetszőleges név, értékelés 1-5 csillaggal és szöveggel

Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a termékértékelés a Felhasználási feltételek és a Moderálási szabályzatban megfeleltek szerint történik.

14.Technikai adatok és cookie-k kezelése 

Az Adatkezelő informatikai rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok – a marketing célú megkeresésre, profilalkotásra vonatkozó Felhasználói hozzájárulások esetét kivéve - egyéb Személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalon makrók / cookie-k („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t. 

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználó szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy 

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a Weboldal használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a Felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik az Adatkezelő hirdetéseinek hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. 

Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az Adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. 

A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű. 

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban. 

  

15.Adattovábbítás 

Az Adatkezelő Személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbítást jogszabály lehetővé teszi. 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. 

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, az adattovábbításokról nyilvántartást vezet, és arról az érintett Felhasználót értesíti, amennyiben ilyen értesítést nem tilt jogszabály vagy hatósági határozat.

  

16.Adatfeldolgozás 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és az Adatkezelőtől kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak. 

Az Adatkezelő az igénybe vett Adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli. 

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók: 

Fejlesztés: Netgo.hu Kft. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. II em. /202-204.

Csomagszállítás: GLS General Logistic System Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 

Szerver üzemeltetés: Netfort Bt. 7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.

Hírlevél: The Rocket Science Group LLC (MailChimp), Atlanta, GA 30308

IT rendszer üzemeltetés: Alföldy Balázs EV. 

IT eszközök beszállítása: ITOM Computer Kft. 

  

17.Külső szolgáltatók 

A Weboldal üzemeltetése, illetve szolgáltatásainak biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. 

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. 

  

18.Adatbiztonság, a Személyes adatok megismerése 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

 

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. 

  

19.Az Adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

 1. a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja. 

 1. b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad. 

 1. az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 2. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül, a felhasználói fiókban, illetve az adatkezeles@adriennefeller.com e-mailcímre küldött üzenetben mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a Hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli. 

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a Felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat. 

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az Adatkezelés célja megszűnt. 

 1. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. 

 

Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. 

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti. 

  

20.A Felhasználók jogai és érvényesítésük  

18.1. Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. 

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

18.2. A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell. 

18.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a Személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja. 

18.4. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

18.5. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelő adatkezeles@adriennefeller.com címre küldött e-mailben. 

18.6. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. 

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

18.7. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa. 

18.8. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

18.9. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelő 3. pontban írt elérhetőségein. 

 

18.10. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; telefon: +36-30-549-6838; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 

 

21.  Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

19.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján tájékoztatja a Felhasználókat a módosításról. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni. 

19.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 

Budapest, 2024. 01. 10.